1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli e-mailem na adres: hello@fia-d.pl lub pocztą na adres: 

FIAD


ul. Piwna 39/41

00-265 Warszawa

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli np. jesli posiada spersonalizowany grawer.

5. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu do konsumenta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić produkt Sprzedawcy na adres: 

JOANNA MACUR 

FIAD


ul. Piwna 39/41

00-265 Warszawa

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Copyright © 2018 fiad Sklepy internetowe